Polityka prywatności

Polityka Prywatności Danych Osobowych

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.drutplast.com.pl (dalej „Serwis”). DRUT-PLAST Cables Sp. z o.o. w szczególności dba o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.


1. Terminologia 

I. Polityka Prywatności Danych Osobowych – niniejsza Polityka, określająca cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług serwisu. 

II. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.drutplast.com.pl za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość serwisu lub skontaktować się z Administratorem. 

III. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych jest DRUT-PLAST Cables Sp. z o.o., ul. Gen. T. Kutrzeby 16G/137, 61-719 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000260377, REGON: 300325900, NIP: 7811787233. 

IV. Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, która przy korzystaniu z Serwisu podaje dane osobowe w celu skontaktowania się przez formularz kontaktowy. 

V. Formularz kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, umożliwiająca wysłanie zapytania do Administratora za pomocą dedykowanego formularza na stronie Serwisu. 

VI. Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, usuwanie danych. 

VII. Dane osobowe – wszelkie informacje, które mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne i kontaktowe.


2. Postanowienia ogólne

I. Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona mając na uwadze ochronę prywatności osób fizycznych, których dane mogą być przez Administratora przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu.

II. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (dalej RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Administrator danych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IV. Do przestrzegania polityki bezpieczeństwa danych zobowiązani są wszyscy pracownicy DRUT-PLAST Cables Sp. z o.o. upoważnieni do posiadania tych danych.

V. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z Serwisu, a w szczególności osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub mailowo.


3. Cele zbierania i wykorzystywania danych osobowych

I. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w szczególności podane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, podanie Administratorowi danych przez telefon lub poprzez wiadomość e-mail.

II. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nazwa firmy), adres poczty elektronicznej i ewentualnie inne dane podane dobrowolnie przez osobę w treści wiadomości w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprze formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

III. Administrator zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych danych, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.


4. Okres przetwarzania danych

I. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzane danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.


5. Odbiorcy danych osobowych

I. Odbiorcami danych osobowych są wyłączenie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych zobowiązani są do posiadania tych danych.

II. Dane osobowe osób kontaktujących się z DRUT-PLAST Cables Sp. z o.o. mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie Administratora danych, a zwłaszcza podmiotom realizującym w jego imieniu: a. obsługę księgową,
b. usługi hostingu strony www,
c. utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane.


6. Prawa do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu

I. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a. prawo dostępu do treści danych i ich aktualizacji – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych,
b. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora do przechowywania danych przez określony okres czasu,
c. prawo do sprzeciwu dotyczącego zbierania lub ujawniania danych osobowych.

II. W celu realizacji prawa do dostępu do treści danych, ich aktualizacji, a także innych praw należy skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.drutplast.com.pl lub poprzez wiadomość wysłaną na adres [email protected]


7. Postanowienia końcowe

I. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, w momencie, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w tym zakresie.

II. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, aktualna wersja będzie zamieszczona na stronie Serwisu. Zaleca się każdorazowe zapoznanie z aktualnie obowiązującym dokumentem.

Do pobrania

Polityka Prywatności Danych Osobowych

202 KB

Pobierz